Chụp ảnh thực địa cho dự án WEAVE của Oxfam, SNV và Care 2017

~ 2017-08-13 ~